الفن المعاصر في برن ، سويسرا


يقدم هذا المعرض الفني في برن نظرة ثاقبة مثيرة للاهتمام للمشهد الفني السويسري الحالي. هنا يمكنك تجربة أعمال الفنانين السويسريين الشباب والاستمتاع بها في جو هادئ. يقع المعرض في قبو تاريخي. تعتبر هذه الأقبية المقببة نموذجية جدًا للجزء القديم من مدينة برن ، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. التناقض بين الغرف التاريخية والفن الحديث جدًا والحالي يجعل زيارة المعرض تجربة خاصة جدًا. الزيارة جديرة بالاهتمام لجميع المسافرين من الدول العربية المهتمين بالفن. تعتبر مواجهة الفن الشاب نصيحة داخلية مثيرة للاهتمام للمسافرين في مدينة برن. الدخول إلى المعرض مجاني.

galerie-da-mihi-contemporary-art-bern-switzerland-franticek-klossner-eudaimonie-ataraxis-videokunst-installationen-skulptur-originalgrafik

Eudaimonia & Ataraxie, Solo exhibition on the work of Swiss artist Franticek Klossner, Da Mihi Gallery Bern Switzerland, 2018, Excerpt from the opening speech by Dr. Sebastian Baden: For the current exhibition at Galerie da Mihi, Franticek Klossner has made a selection of works that, in addition to recent works, also brings familiar works from recent years to new view. This has resulted in an exciting multimedia exhibition at the da Mihi Gallery, which presents the multifaceted work of the artist, who is active across all genres, in five thematically structured rooms. With the exhibition title «Eudaimonia & Ataraxie» Klossner refers to a philosophical basic and ideal constellation for artistic work: the pursuit of bliss and the unshakability experienced in the process. Both belong together for Klossner and are part of his work. The fact that he refers to Greek concepts here is possibly due to the influence of the ancient Greek language and philosophy of the Epicureans, which was decisive for the European identity of art and for Klossner's conception of wisdom. For the man and artist Klossner, then, the modi "peace of mind" and "imperturbability" provide a philosophical conceptual orientation for his art-making. The theme is clearly visible in his latest groups of works. The drawings and graphics are preceded by translucent text layers. In order to decipher the artist's handwriting engraved in the glass, one has to move - the eyes focus on the front and back image planes with varying degrees of sharpness. The artist thus arouses our curiosity and seduces his audience into a constantly renewing change of perspective and point of view, into a voyage of discovery through an oeuvre marked by rich experience of life and art.


galerie-da-mihi-bern-franticek-klossner

franticek-klossner-contemporary-art-gallery-da-mihi-bern-switzerland-the-human-body-in-contemporary-art-sculpture-performance-artist

«Relax Yourself», Skulptur, Photogrammetrie, Polymergips, Masse inkl. Sockel: 160 x 25 x 25 cm, Franticek Klossner, 2018


da-mihi-gallery-contemporary-art-bern-switzerland-visual-poetry-writing-pictures-by-artist-franticek-klossner

«wie Kunst entsteht und das eine mit dem anderen zusammenhängt», Frantiček Klossner, Visual Poetry, Sandstrahltechnik auf Metall, Masse: 50x50cm


franticek-klossner-gegenwartskunst-bern-galerie-da-mihi-kultur-stadt-bern-alexander-tschaeppaet-und-klaus-wowereit-kunst-macht-politik

«Bilaterale Beziehungen», Visuelle Poesie, Franticek Klossner, 2014, Der Berner Stadtpräsident, Alexander Tschäppät und der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, mit einer Texttafel aus der Reihe: «Kunst macht Politik», Foto: Simon Schmid


da-mihi-galerie-gegenwartskunst-bern-aktuelle-schweizer-kunst-franticek-klossner-zeichnungen-auf-koerper

Kunstgeschichte kitzelt: Zeichnung auf Körper, Filzstift auf Arthur Yannis, «Pelztasse nach Meret Oppenheim» aus der Reihe: «Kunstgeschichte kitzelt», 2015


Eudaimonia & Ataraxie, Einzelausstellung zum Werk des Schweizer Künstlers Franticek Klossner in der Galerie Da Mihi, Bern, 2018, Auszug aus der Eröffnungsrede von Dr. Sebastian Baden: Für die aktuelle Ausstellung in der Galerie da Mihi hat Franticek Klossner eine Werkauswahl vorgenommen, die neben neusten Werken auch bekannte Arbeiten der letzten Jahre zu neuer Anschauung bringt. Damit ist in der Galerie da Mihi eine spannende multimediale Werkschau entstanden, die das facettenreiche Schaffen des spartenübergreifend tätigen Künstlers in fünf thematisch gegliederten Räumen präsentiert. Mit dem Ausstellungstitel «Eudaimonia und Ataraxie» verweis Klossner auf eine philosophische Grund- und Idealkonstellation für künstlerische Arbeit: Das Streben nach Glückseligkeit und die dabei erfahrende Unerschütterlichkeit. Beide gehören für Klossner zusammen und sind Teil seiner Arbeit. Dass er sich hier auf griechische Begriffe bezieht, liegt möglicherweise an dem für die europäische Identität der Kunst und für Klossners Auffassung von Lebensweisheit massgeblichen Einfluss der altgriechischen Sprache und Philosophie der Epikureer. Für den Menschen und Künstler Klossner bieten also die modi «Seelenruhe» und «Unerschütterlichkeit» eine philosophische konzeptuelle Orientierung seines Kunstschaffens. Deutlich sichtbar wird die Thematik in seinen neusten Werkgruppen. Den Zeichnungen und Grafiken sind transluzide Textebenen vorgelagert. Um die ins Glas gravierten Handschriften des Künstlers entziffern zu können, muss man sich bewegen – die Augen fokussieren dabei mit unterschiedlicher Schärfe die vorne und hinten liegenden Bildebenen. Der Künstler weckt damit unsere Neugier und verführt sein Publikum zu einem stetig sich erneuernden Perspektiven- und Standpunktwechsel, zu einer Entdeckungsreise durch ein Werk, das von reicher Lebens- und Kunsterfahrung geprägt ist.


Culture Bern Switzerland: DA MIHI Contemporary Art Gallery offers an authentic and exciting insight into the current Swiss art scene. Here you can experience and enjoy visual art, paintings, drawings, installations, sculptures by young emerging Swiss artists in an undisturbed atmosphere. The exhibition rooms are located in several historical vaulted cellars. Such arched cellars are very typical for the old town of Bern, which is a UNESCO World Heritage Site. The contrast between the historical place and the contemporary art, makes the visit of the exhibition a very special experience. The art gallery is one of the interesting insider tips for travelers in the city of Bern who are enthusiastic about current contemporary art and culture. Admission to the exhibition is free of charge.

Cultura Berna Suíça: DA MIHI Contemporary Art Gallery oferece uma visão autêntica e excitante da atual cena artística suíça. Aqui você pode experimentar e apreciar a arte visual, pinturas, desenhos, instalações, esculturas de jovens artistas suíços emergentes em uma atmosfera tranqüila. As salas de exposição estão localizadas em várias caves históricas abobadadas. Tais adegas arqueadas são muito típicas da antiga cidade de Berna, que é Patrimônio Mundial da UNESCO. O contraste entre o lugar histórico e a arte contemporânea, faz da visita à exposição uma experiência muito especial. A galeria de arte é uma das dicas interessantes para os viajantes da cidade de Berna que estão entusiasmados com a arte e a cultura contemporânea atual. A entrada na exposição é gratuita.

Cultura Berna Suiza: La Galería de Arte Contemporáneo DA MIHI ofrece una visión auténtica y emocionante de la escena artística suiza actual. Aquí se puede experimentar y disfrutar del arte visual, pinturas, dibujos, instalaciones y esculturas de jóvenes artistas suizos emergentes en un ambiente tranquilo. Las salas de exposición se encuentran en varias bodegas abovedadas históricas. Estos sótanos abovedados son muy típicos del casco antiguo de Berna, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El contraste entre el lugar histórico y el arte contemporáneo, hace que la visita de la exposición sea una experiencia muy especial. La galería de arte es uno de los puntos de interés para los viajeros en la ciudad de Berna que son entusiastas del arte y la cultura contemporáneos actuales. La entrada a la exposición es gratuita.

Πολιτισμός Βέρνη Ελβετία: Η γκαλερί σύγχρονης τέχνης DA MIHI προσφέρει μια αυθεντική και συναρπαστική εικόνα της τρέχουσας ελβετικής καλλιτεχνικής σκηνής. Εδώ μπορείτε να γνωρίσετε και να απολαύσετε εικαστικά έργα, πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, εγκαταστάσεις, γλυπτά από νέους ανερχόμενους Ελβετούς καλλιτέχνες σε μια ανενόχλητη ατμόσφαιρα. Οι εκθεσιακοί χώροι βρίσκονται σε διάφορα ιστορικά θολωτά κελάρια. Τέτοια τοξωτά κελάρια είναι πολύ χαρακτηριστικά για την παλιά πόλη της Βέρνης, η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η αντίθεση μεταξύ του ιστορικού χώρου και της σύγχρονης τέχνης, κάνει την επίσκεψη της έκθεσης μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Η γκαλερί τέχνης είναι μία από τις ενδιαφέρουσες εμπιστευτικές συμβουλές για τους ταξιδιώτες στην πόλη της Βέρνης που είναι ενθουσιασμένοι με την τρέχουσα σύγχρονη τέχνη και τον πολιτισμό. Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν.

يقدم معرض DA MIHI للفن المعاصر نظرة ثاقبة للمشهد الفني السويسري الحالي. هنا يمكنك تجربة والاستمتاع بالفنون الجميلة واللوحات والرسومات والمنشآت والمنحوتات لفنانين سويسريين صاعدين في بيئة هادئة. تقع غرف المعرض في عدة أقبية تاريخية مقببة. تعتبر غرف القبو هذه نموذجية جدًا لمدينة برن القديمة ، والتي تعد جزءًا من التراث العالمي لليونسكو. التناقض بين الموقع التاريخي والفن المعاصر يجعل زيارة المعرض تجربة خاصة للغاية. يعد Galerie da Mihi نصيحة من الداخل للمسافرين إلى برن المتحمسين للفن والثقافة المعاصرين الحاليين. الدخول إلى المعرض مجاني.